Obchodní podmínky Dřevo v zahradě
Obrázek nenastaven

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.drevovzahrade.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení
Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.drevovzahrade.cz - Truhlářství, Kodešova 670, 464 01 Frýdlant IČO : 666 62 494

Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.drevovzahrade.cz dle druhu zboží, které jednotlivé polžky nabízejí.

Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

Dodání zboží
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno na provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

 

Montáž hraček

je velice jednoduchá, skoro všechny hračky se jen pokládají na travnatý povrch. Na tyto hračky jsme obdržely certifikát. Hračku tak lze přemísťovat, či na zimu uklízet. Před zakoupením hračky se ujistěte zda pro ni máte dostatečný prostor pro položení, zemní práce nezajišťujeme, tu zajišťuje kupující.


Platební podmínky
Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet

  • dobírkou tj. při převzetí zásilky

  • hotově na naší provozovně ve Frýdlantu, Kodešova 670, 464 01

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou na adresu firmy – Truhlářství, Kodešova 670, 464 01, Frýdlant.


Údržba a servis - Revize

se provádí jednou ročně a můžete si ji také zajistit svépomocí:

Základní postup.

Zkontrolujeme stav šroubů, matek popř. Popotahujeme, vyměníme. Houpačkové závěsy zkontrolujeme zda nejsou prošoupané, pokud ano vyměníme. Dbejte na to, aby hračka splňovala hrací užitkovost a bezpečnost. Výrobek řádně vymeteme od nanesených nečistot /písek, bláto, listí atd../ do sucha otřeme hadrem, brusným papírem přebrousíme, poté opět zameteme a otřeme suchým hadrem. Takto očištěný výrobek začneme přetírat vodou ředitelnými barvami viz /soupis materiálu/.Při prvním objednaném servisu naší firmou Vám bude vystavena servisní knížka, kde bude datum,razítko revize hraček. Servis naší firmou zajišťujem od prvního roku použití zboží na Váši žádost zasláním nezávazné objednávky buď poštou na adresu Truhlářství, Kodešova 670, 464 01, Frýdlant nebo e-mail info@drevovzahrade.cz . Objednávka musí obsahovat název hračky, popř. Druh vady k opravě. Servis provádíme od jara do podzimu postupně, dle přijatých objednávek. Cenu nátěru a údržby Vám vypočítáme na základě Vaší objednávky a předběžný rozpočet zašleme na Váš e-mail. Servisní knížku lze vydat pouze po 12 měsících použití výrobku.Nedoporučujeme lhůtu oddálit. Objednávku společně potvrdíme telefonicky.


Odpovědnost za vady, reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.
Reklamační podmínky

Zboží lze reklamovat pokud jsou dodrženy všechny body v obchodních podmínkách.

Dodržen servis a údržba naší firmy viz-Servis a údržba.

Zboží nafoťte a s kopií faktury a datumu dodání zašlete na e-mail info@drevovzahrade.cz.

Poté budete informováni o uznání reklamace a výměně zboží.

 

Reklamace se nevztahuje:

Na poškození vnějšímy vlivy, tj. Úmyslné poškození-Vandalismus, katastrofy-přírodní živly.

U dřeva je běžným jevem vytváření prasklin a výdutí, toto bereme jako samozřejmým jevem u masivního materiálu, jedná se o běžnou charakteristiku masivního dřeva.

Na hračky používáme vodou ředitelné barvy, mají menší životnost ale splňují potřebné normy pro certifikaci proto je nutné dodržet pokynů /servisu a údržby/ Na pozdní ošetření se záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. září 2012. Změny podmínek vyhrazeny.


O prodejci
Kontakt
spodni banner